Prayer Time

Prayer Times

Salah Iqama Time
Fajr 05:45 AM
Zuhr 02:00 PM
Asr 06:45 PM
Magrib Sunset
Isha 10:10 PM
Jummah Prayer 02:00 PM
2nd Jummah Prayer 03:00 PM