Prayer Time

Prayer Times

Salah Iqama Time
Fajr 06:30 AM
Zuhr 01:00 PM
Asr 04:30 PM
Magrib Sunset
Isha 07:30 PM
Jummah Prayer 02:00 PM
2nd Jummah Prayer 03:00 PM