Prayer Time

Prayer Times

Salah Iqama Time
Fajr 05:30 AM
Zuhr 02:00 PM
Asr 06:30 PM
Magrib Sunset
Isha 10:00 PM
Jummah Prayer 02:00 PM
2nd Jummah Prayer 03:00 PM