Prayer Time

Prayer Times

Salah Iqama Time
Fajr 06:10 AM
Zuhr 02:00 PM
Asr 04:15 PM
Magrib Sunset
Isha 07:15 PM
Jummah Prayer 01:45 PM
2nd Jummah Prayer 02:45 PM